Urna i vot

Comparativa de programes electorals

Analitzem els programes electorals de tots els partits que es presenten a les eleccions el 21D (CUP, ERC, Junts per Cat, CatnComúPodm, PSC, Cd’s, i PP), centrant-nos en les propostes sobre emergències, protecció civil i bombers.

El 21D són unes eleccions a un nou Parlament, i a través dels programes electorals els partits signen un contracte amb els ciutadans.

Partido Popular

Només 18 pàgines i només disponibles en llengua castellana basant-se en que la solució és Espanya. El programa es divideix en tres eixos: ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a hacerlo? i ¿para qué?, tot anomenant 150 propostes.

De les 150 propostes, no hi ha cap que parli d’emergències, protecció civil i bombers.

Valoració
Res a valorar, més aviat és per lamentar-se que no hi hagi cap preocupació en l’àmbit de les emergències, protecció civil i bombers.

 

Ciudadanos

Han fet un programa electoral per la convivència, el sentit comú i la unió, basat en un decàleg i 180 propostes.

Allò que més s’acosta a emergències, protecció civil i bombers, ho trobem en el capítol VIII titulat “Infraestructures de més qualitat i un medi ambient més protegit”:

Promourem una política forestal integral i sostenible que situï els boscos com a un actiu estratègic per a impulsar el desenvolupament rural i la creació i la fixació d’ocupació a les zones rurals. En col·laboració amb els municipis, fomentarem la gestió sostenible dels boscos, de manera que ampliarem les campanyes de desbrossament, crearem noves pistes forestals i fomentarem la generació de cultius en mosaic com a instruments que permetin l’aprofitament econòmic, la protecció de la biodiversitat i la prevenció dels incendis forestals.

Valoració
Res a valorar, ja que no hi ha cap proposta concreta relacionada amb emergències, protecció civil i bombers, només una insignificant i simple referència a la prevenció d’incendis forestals, i fins i tot contraproduent, ja que la creació de noves pistes forestals en segons quines zones, enlloc de prevenir, pot facilitar els incendis forestals per obrir el medi a tothom.

 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

153 pàgines titulades “Solucions, Ara Iceta!”, i un programa dividit en cinc capítols: “Un desenvolupament dinàmic en un territori sostenible”; “Valors i educació per a una ciutadania plena”; “Per una societat inclusiva més justa i cohesionada”; “Una democràcia forta: defensa del que és públic” i “Catalunya i Espanya: la solució és federal”.

És en el darrer capítol titulat “Catalunya i Espanya: la solució és federal”, on trobem l’apartat “la seguretat com a factor de llibertat” on trobem propostes concretes al voltant d’emergències, protecció civil i bombers:

– Convocarem les places necessàries de mossos i bombers per reforçar aquests cossos, promovent una major presència de dones.

– Enfortirem Institut de Seguretat de Catalunya, donant més presència i importància a la formació professional i de servei públic.

– Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris de què disposen les diferents administracions per actuar en cas d’emergència: Bombers professionals i Bombers voluntaris, Servei d’Emergències Mèdiques, Voluntaris de Protecció Civil, Agrupacions de Defensa Forestal, etc.

– Millorarem i dotarem de més contingut els centres de coordinació i comandament.

Valoració
Tot i tenir propostes específiques al voltant de les emergències, protecció civil i bombers, caldria detallar-les molt més i no quedar-se en un titular bonic, basat només en la intenció d’”enfortirem”, “reforçarem” i “millorarem”.

 

Catalunya en Comú-Podem

El programa consta de 161 pàgines, on destaquen 25 propostes i sis grans blocs. És en el quart bloc, “Revolució democràtica i feminista”, que el capítol “6. Seguretat i justícia”, trobem un apartat exclusiu, titulat “6.5. Millorar el sistema de protecció civil i emergències”:

El sistema de protecció civil i emergències requereix d’una actualització. És necessari generar un sistema integral i coordinat, centrat en la prevenció i detecció de riscs, amb un enfocament clar a partir del reconeixement de les diferents necessitats del territori català, que compti amb els recursos materials suficients. També, però, requereix una actualització de procediments i mecanismes de coordinació entre els diferents elements que els componen per tal de millorar-ne l’efectivitat. A més, com en tot l’àmbit de la seguretat, la responsabilitat ciutadana és un element imprescindible que s’ha de fomentar.

Per això proposem:

– Aprovar la llei de protecció civil de Catalunya i la llei del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments.

– Enfortir el sistema d’extinció d’incendis amb més inversions, formació i innovació en el cos de Bombers de la Generalitat amb un pla de reposició i recuperació dels mitjans i condicions laborals, que s’han perdut durant aquests darrers anys.

– Millorar la coordinació entre els municipis i la Generalitat pel que fa a la gestió de les emergències.

– Desenvolupar i millorar el Mapa de protecció civil de Catalunya com l’eina per a la identificació de les situacions de risc greu, cosa que ha de permetre aplicar polítiques de gestió dels riscos i d’informació ciutadana.

– Dissenyar plans i estratègies d’abordatge, conjuntament amb les administracions locals, per l’actuació davant situacions de gran emergència i múltiples víctimes.

– Adoptar la gestió forestal com a eina de prevenció.

Valoració
Quan un tema com les emergències, protecció civil i bombers porti un títol exclusiu en el programa és ja una bona notícia, com també el fet que es vulguin fer noves lleis al voltant de la protecció civil i els bombers, fer més inversions i desenvolupar i millorar el mapa de Protecció Civil.

 

Candidatura d’Unitat Popular

El programa polític titulat “Dempeus” és un document de 73 pàgines que conté “més de 155 propostes pels drets socials, la república i l’assemblea constituent”, concretament 280.

Malgrat les 280 propostes, la única mesura que podem trobar relacionada amb emergències, protecció civil i bombers, està només dins la 116:

– Foment de la ramaderia extensiva i la silvopastura com a eina de gestió forestal i prevenció d’incendis.

Valoració
Doncs res a valorar, ja que no hi ha cap proposta concreta relacionada amb emergències, protecció civil i bombers, malgrat que sigui bona idea el foment de la ramaderia extensiva i la silvopastura com a eina de gestió forestal i prevenció d’incendis.

 

Esquerra Republicana de Catalunya

El programa de 82 pàgines titulat “La democràcia sempre guanya” està dividit en 5 blocs, on els tres primers son una introducció: “Guanyar la República”, “Compromís per la República”, “Què hem fet per la República”, i els dos darrers són pròpiament el programa “Fer República” i “La República què farem”.

Trobem referències a bombers, en dos apartats.

Primer en el capítol “IV Fer República” i el subcapítol “Sobirania territorial i mediambiental”:

– Creació d’un sistema únic d’emergències que englobi i coordini bombers, ADF, SEM, Protecció Civil i 112.

La segona referència és al capítol V, “La República què farem”, on trobem en l’eix 4, “Una República sostenible i amb equilibri territorial” on es parla d’ “Un model de seguretat integral al servei de la ciutadania”:

La República Catalana assumirà plenes competències en matèria de seguretat pròpies d’un estat.

En aquest sentit, haurà de desenvolupar un model de seguretat integral sòlid, eficaç i discret al servei de la ciutadania, amb un model de cos policial democràtic i de proximitat que actuï amb proporcionalitat i sigui efectiu a tot el territori, complementat amb un servei d’emergències i protecció civil amb mitjans i efectius suficients per fer un bon servei en corresponsabilitat amb la ciutadania.

1. Un cos de Policia de Catalunya unificat, dimensionat i ben valorat per la societat que defensa que estigui format pels actuals Cos de Mossos d’Esquadra i policies locals.

2. Un Sistema Nacional de Salvaments i Emergències ben coordinats, amb uns mitjans adequats i una implantació territorial equilibrada.

3. Un servei de protecció civil de base popular, complementària dels cossos de policia i de seguretat i emergències.

A més a més, en l’apartat d’ alimentació, agricultura, ramaderia i pesca, trobem la següent proposta:

– Definició de la política forestal estratègica del país de manera consensuada amb els agents implicats i amb visió innovadora incloent l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, els riscos naturals -en especial els grans incendis forestals- i la gesió de la biodiversitat.

 

Valoració
Malgrat la preocupació per “crear un sistema únic d’emergències” i “Un servei de protecció civil de base popular” i “definir la política forestal”, caldria definir i detallar molt més aquestes propostes. És una llàstima que no hi hagi cap més proposta relacionada de manera exclusiva amb els bombers, ja que la idea d’un Sistema Nacional de Salvaments i Emergències, és una bona iniciativa que caldria explicar millor.

 

Junts per Catalunya

El programa de 94 pàgines té una introducció “Puigdemont, el nostre president”, i està dividit en tres grans blocs: “Junts per la democràcia”, “Junts per la prosperitat” i “Junts per la cohesió social”. I és en el primer bloc, on té un capítol anomenat Seguretat amb un apartat exclusiu titulat “Emergències i protecció civil”:

La política d’emergències i protecció civil té per objectiu tenir una societat resilient davant qualsevol escenari de risc i, per tant, cal incorporar-la a tots els nivells de les polítiques de seguretat, integrant la gestió de riscos i emergències en les seves diferents fases per tal de donar una sola resposta basada en el coneixement i la prevenció.

La incorporació de la societat civil als serveis d’emergències i protecció civil a través del voluntariat també ha tingut una àmplia implantació arreu de Catalunya i, de fet, en molts territoris hi té un paper molt determinant pel que cal vetllar, no només perquè porta una seguretat reactiva de molt ràpida resposta, sinó també preventiva.

Així doncs, en una societat interdependent, connectada i tecnificada, cal treballar de manera molt transversal per actualitzar el model i donar respostes més ràpides i flexibles als riscos emergents en el territori i els seus impactes, reformulant el model d’emergències i protecció civil de Catalunya per adequar-lo a les necessitats i realitat del segle XXI.

Per aquest motiu, a la propera legislatura, Junts per Catalunya vol dur a terme les següents línies d’actuació:

– Redactar una llei d’emergències que garanteixi una resposta integral, col·locant la ciutadania en l’eix de l’atenció en l’emergència, que reconegui i garanteixi les necessitats de cobertura, que millori la capacitat de resposta en l’emergència i garanteixi el compliment de la carta de serveis del cos de Bombers de la Generalitat.

– Dotar d’un marc competencial eminentment integrador que permeti coordinar els diferents recursos operatius que es destinen a les emergències i catàstrofes.

– Preparar l’administració per respondre a les crisis, impulsant la resiliència i la continuïtat de les activitats.

– Millorar els serveis d’emergència tot apostant per un renovat model de Bombers que reconegui i s’integri en el territori, que garanteixi una eficient cobertura territorial amb una distribució que permeti donar compliment a la carta de serveis, que revisi com i quin suport es presta als municipis en les emergències per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals i que incorpori la tecnologia actual per millorar la resposta i guanyar eficiència.

– Desenvolupar un model de carrera professional dels cossos operatius basat en competències i habilitats estandaritzades, fent especial esforç a la tecnificació i especialització, que facilitin la mobilitat professional.

– Dotar del finançament permanent les polítiques d’Interior per posar i mantenir al dia els serveis d’emergència i fer front a les exigències del model; incloent un pla d’inversions capaç de garantir la millora i adequació constant als diferents avenços tecnològics i a la correcta cobertura de les necessitats del servei.

– Incorporar la promoció de la cultura de la protecció civil a l’educació obligatòria, dissenyant un programa de formació de coneixement i de sensibilització sobre el risc i primers auxilis amb l’objectiu d’anticipar-nos a les situacions de crisi i millorar la capacitat de resposta col·lectiva.

– Treballar la col·laboració público-privada per a aconseguir una millor gestió de les emergències: reducció dels danys i resolució en menys temps.

 

Valoració
Poden agradar o no les propostes, però hi ha una bona feina d’estudi i valoració de les emergències i protecció civil a Catalunya, i el fet que es dediqui un apartat de manera exclusiva també denota que és un tema que preocupa a la candidatura de Junts per Catalunya, així com el fet de voler redactar una llei d’emergències i dotar de més finançament els serveis d'emergència.